REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO „GROMADA” przy
Placu Konstytucji 3-go Maja 4 w Olsztynie

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady korzystania z miejsc postojowych położonych na terenie Parkingu przy Placu Konstytucji 3-go maja 4 w Olsztynie, zarządzanego przez Łódzką Agencję Ochrony Mienia SECURITY SERVICE Spółka jawna z siedzibą w Łodzi (90-427), przy Al. Tadeusza Kościuszki nr 46 lok. 4.
2. Parking jest parkingiem prywatnym, płatnym, niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu 24h na dobę, przeznaczonym do parkowania samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 tony.
3. Korzystający z parkingu, każdorazowo po zajęciu miejsca postojowego, zobowiązany jest pobierać bilet parkingowy w Parkomacie znajdującym się na terenie Parkingu, niezależnie od przewidywanego czasu postoju.
4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych oraz w strefie płatnego parkowania.
5. Parking nie stanowi części strefy płatnego parkowania na drogach publicznych.

§ 2
DEFINICJE

Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
„Parking” – teren przy Placu Konstytucji 3-go Maja 4 w Olsztynie.
„Użytkownik/Korzystający” – osobę, która wjechała pojazdem na teren Parkingu.
„Zarządca Parkingu/Wynajmujący” – Łódzką Agencja Ochrony Mienia SECURITY SERVICE Sp. jawna z siedzibą w Łodzi (90-427), przy Al. Tadeusza Kościuszki nr 46 lok. 4.
„Miejsce Postojowe/Parkingowe” – wydzieloną powierzchnię na terenie Parkingu, przeznaczoną do parkowania pojazdów.
„Czas postoju pojazdu”– okres, za jaki użytkownik uiścił opłatę parkomatową
„Opłata parkomatowa”– czynsz należny z tytułu zawarcia umowy najmu- wysokość czynszu zależna jest od czasu postoju pojazdu na parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na parkomacie lub w cenniku.
„Cennik”– informacja o opłatach umieszczona przy wjeździe na Parking, na parkomacie lub w innych miejscach zapewniających łatwą możliwość zapoznania się z nią.
„Opłata Dodatkowa”– kara umowna w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej w cenniku lub na parkomacie , płatna przez korzystającego z parkingu w przypadkach określonych w regulaminie
„Parkomat”– urządzenie umieszczone na terenie parkingu przystosowane do pobieranie opłaty parkomatowej należnej tytułem najmu miejsca parkingowego (instrukcja obsługi parkomatu umieszczona jest na parkomacie)
„Umowa najmu”– umowa najmu miejsca parkingowego zawarta pomiędzy korzystającym z parkingu a wynajmującym, zgodnie z par.3 regulaminu.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY NA ODPŁATNE KORZYSTANIE Z MIEJSCA POSTOJOWEGO

1.Poprzez wjazd na teren parkingu, Korzystający z parkingu zawiera z Wynajmującym umowę najmu miejsca parkingowego tj. Wynajmujący oddaje Korzystającemu do dyspozycji parking w celu zajęcia na nim jednego miejsca postojowego na czas określony , odpowiadający czasowi postoju pojazdu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na podstawie przepisów prawa.
2.Po upływie czasu postoju pojazdu Korzystający zobowiązany jest opuścić pojazdem teren parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu parkingu poczytuje się, iż Użytkownik parkingu korzysta z miejsca postojowego bezumownie. Wynajmujący nie wyraża zgody na przedłużenie umowy najmu na czas nieoznaczony.
3.Korzystający z parkingu zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu oraz cennikiem parkingu.
4.Umowa najmu ulega rozwiązaniu z momentem wyjazdu pojazdu z terenu parkingu.
5.W przypadku nie zaakceptowania zasad regulaminu lub cennika parkingu, Korzystający ma prawo odstąpić od umowy najmu miejsca parkingowego i zobowiązany jest niezwłocznie opuścić pojazdem parking.
6.W przypadku zaparkowania pojazdu na terenie parkingu nie zostaje zawarta umowa przechowywania w rozumieniu art.835 k.c.
7.Zarządca parkingu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego po wjeździe na teren parkingu.
8. Zarządca Parkingu może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu części miejsc postojowych z użytkowania.

§ 4
OPŁATA PARKOMATOWA

1. W celu skorzystania z parkingu, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego pobrać bilet parkingowy w parkomacie znajdującym się na terenie parkingu i uiścić w nim opłatę parkomatową określoną w cenniku, w zależności od przewidywanego czasu postoju.
2. Opłatę parkomatową uiszcza się poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty do parkomatu lub dokonanie płatności inną metodą, w tym kartą płatniczą-jeżeli parkomat umożliwia taką metodę płatności.
3. Dowodem uiszczenia opłaty parkomatowej jest bilet parkingowy wydawany przez parkomat po uiszczeniu opłaty parkomatowej.
4. Korzystający z parkingu jest zobowiązany do umieścić bilet parkingowy pod przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokość uiszczonej opłaty parkomatowej i dopuszczalnego czasu postoju pojazdu.
5. Bilet parkingowy uprawnia do parkowania pojazdu wyłącznie na parkingu, na którym został pobrany
6. Opłatę uznaje się za wniesioną jeśli została zapłacona z góry wraz z pierwszym pobraniem biletu postojowego lub została wniesiona najpóźniej przed upływem czasu postoju zadeklarowanego przy pobraniu lub zakupie pierwszego lub kolejnego biletu.

§5
Obowiązki i odpowiedzialność Korzystającego z parkingu

1. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty parkomatowej w przypadkach określonych w regulaminie, a w przypadkach przewidzianych w par. 8 regulaminu również do uiszczenia opłaty dodatkowej.
2. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do korzystania z parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z parkingu innym korzystającym
3. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania pojazdu wyłącznie w miejscach postojowych, w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich pojazdów
4. Korzystający z parkingu odpowiada na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu wynikające z przyczyn leżących po stronie korzystającego z parkingu jak i związanych z przebywaniem pojazdu na parkingu.
5. Korzystający z parkingu ponosi odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenia terenu parkingu
6. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu Zarządcy Parkingu lub osobom trzecim podczas lub w związku z korzystaniem z Miejsca Postojowego.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń parkingowych z winy Korzystającego, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu. Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy Parkingu o wyrządzeniu szkody
8. Wszelkie szkody powstałe na terenie parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
9. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy Parkingu o wyrządzeniu szkody, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY PARKINGU

1. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody , zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu z winy korzystającego, osób trzecich lub siły wyższej.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje,. Zniszczenia, uszkodzenia, itp).
3. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, itp.
4. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych powstałych w pojeździe Użytkownika.
5. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku niestosowania się do Regulaminu i Instrukcji korzystania z Parkingu.
6. Zarządca parkingu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego po wjeździe na teren parkingu.
7. Zarządca parkingu nie odpowiada za zablokowanie pojazdu przez innych użytkowników parkingu.

§ 7
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU oraz BEZPIECZEŃSTWO

1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
2. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
3. Pojazdy można pozostawiać tylko na miejscach postojowych. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach wyłączonych z użytkowania.
4. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, zaparkuje pojazd poza miejscami postojowymi lub wyłączonymi z użytkowania, Zarządca Parkingu będzie uprawniony do odholowania pojazdu zgodnie z § 9 niniejszego regulaminu oraz do naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z par.8 regulaminu.
5. Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia.
6. Pojazd po ustawieniu na Miejscu Postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Jeśli Użytkownik opuszcza pojazd, zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
7. W przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte (na koszt i ryzyko Użytkownika) po okazaniu Zarządcy Parkingu dowodu
rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości Użytkownika.
8. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a. parkowanie pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
b. parkowanie pojazdów niesprawnych, w szczególności pojazdów z nieszczelnymi układami;
c. parkowanie utrudniające wjazd lub wyjazd z terenu Parkingu;
d. spożywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych;
e. wymiana płynów eksploatacyjnych lub oleju;
f. zanieczyszczanie, zaśmiecanie oraz pozostawianie odpadów;
g. niszczenie urządzeń parkingowych;
h. palenie lub używanie otwartego ognia;
i. parkowanie pojazdów z nieszczelnościami;
j. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ;
k. wyprowadzanie zwierząt na spacer;
l. załatwianie potrzeb fizjologicznych przez ludzi oraz zwierzęta;
m. ruchu pieszego pod szlabanem i w obrębie jego ruchu;
n. pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym wartościowych rzeczy ruchomych;
o. pozostawiania w pojeździe – w czasie postoju na miejscu postojowym – dzieci oraz zwierząt bez opieki;
p. prowadzenie działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, w tym organizowanie zgromadzeń publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji;
q. przeprowadzanie ankiet lub działalności podobnej;
r. prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży;
s. uprawianie sportu.
9. Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższych zakazów.

§ 8
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W przypadku gdy Użytkownik parkingu nie umieści pod przednią szybą pojazdu ważnego biletu parkingowego tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy pojazd znajduje się na terenie parkingu, wydawanego przez parkomat, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej opłaty opłaty parkomatowej i dopuszczalnego czasu postoju pojazdu, wówczas Wynajmujacy lub jego podwykonawca jest uprawniony do naliczenia użytkownikowi kary umownej w postaci opłaty dodatkowej w wysokości określonej w cenniku.
2. Naliczenie kary umownej w postaci opłaty dodatkowej, jak i zapłata opłaty dodatkowej, nie zwalnia Korzystającego z obowiązku uiszczenia należnej opłaty parkomatowej.
3. Jeżeli Korzystający z parkingu nie pobrał biletu parkingowego bezpośrednio po zaparkowaniu pojazdu, to zobowiązany jest do zapłaty opłaty parkomatowej za cały czas postoju od chwili zaparkowania oraz do zapłaty opłaty dodatkowej.
4. Opłata dodatkowa może zostać również naliczona w przypadku jeżeli pojazd zablokuje ruch, pojazdy innych użytkowników parkingu, wjazd-wyjazd z parkingu, drogę pożarową lub zajmuje miejsce wyłączone z użytkowania
5. Oryginał potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej umieszczę się na pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie pojazdu. Kopię potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej zachowuje zarządca parkingu lub jego podwykonawcy.
6. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie potwierdzającym naliczenie opłaty dodatkowej- Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej w terminie wskazanym w tym dokumencie. Wpłacając opłatę dodatkową na rachunek bankowy należy w tytule przelewu wskazać numer wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej wskazany na tym wezwaniu.
7. Zarządca parkingu lub jego podwykonawcy może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym regulaminie.
8. Służby kontrolujące wniesienie opłat nie prowadzą sprzedaży biletów, ani nie są upoważnione do przyjmowania jakichkolwiek należności od korzystających z parkingu.
9. Kontrole opłaty parkomatowej na parkingu wykonuje firma City Parking Group S.A. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz oraz wyjaśnia ewentualne reklamacje dot. wystawionych wezwań do opłaty dodatkowej.
10. Kary umowne wynoszą;
-Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu parkingowego wynosi 100,00 zł
-Wysokość opłaty dodatkowej zostaje obniżona do kwoty 50,00 zł, jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej,
-opłata za odholowanie pojazdu wynosi: 1.500,00 zł

11. Opłatę dodatkową wnosi się na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu

§ 9
ODHOLOWANIE/USUNIĘCIE POJAZDU Z PARKINGU

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca Parkingu może rozwiązać umowę najmu miejsca postojowego w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
3. Zasady ponoszenia i wysokość kosztów odholowania pojazdu z Parkingu regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.
4. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zawiadomieniem odpowiednich służb, w celu podjęcia wymaganych czynności a w szczególności w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu Parkingu
5. W przypadku odholowania pojazdu , Zarządca parkingu udzieli Użytkownikowi informacji o miejscu pozostawienia pojazdu jeżeli taka informacja zostanie przekazana zarządcy parkingu przez odpowiednie służby.

§ 10
KOSZTY

1.Korzystający może zostać obciążony wszelkimi uzasadnionymi kosztami dochodzenia należności, które nie zostały opłacone w terminie. Użytkownik z parkingu w uzasadnionych przypadkach może zostać dodatkowo obciążony w szczególności kosztem pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w przepisach prawa, kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego zgodnie z orzeczeniami zapadłymi w sprawie.
2.Wynajmujący lub jego podwykonawcy w razie nie wniesienia przez Użytkownika parkingu opłat wynikających z niniejszego regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może wpisać dane Użytkownika parkingu do Krajowego Rejestru Długów.

§ 11
SKARGI, WNIOSKI, REKLAMACJE

Ewentualne REKLAMACJE dot. wystawionych wezwań do opłaty dodatkowej należy zgłaszać poprzez elektroniczny portal reklamacyjny, którego adres widnieje na wezwaniu.

Wszelkie skargi, wnioski, problemy związane z korzystaniem z parkingu oraz zamówienia abonamentów 30-dniowych należy wnosić do Zarządcy Parkingu na adres e-mail: parking@securityservice.pl

§ 11
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W razie pozyskania przez Łódzką Agencję Ochrony Mienia Security Service Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, al. T. Kościuszki 46/4 danych osobowych właściciela pojazdu, będzie ona Administratorem tych pozyskanych danych osobowych (ADMINISTRATOR)
1. Dane właściciela pojazdu będą przetwarzane w celu dochodzenia i wyegzekwowania należnej Administratorowi danych opłaty dodatkowej
2. Właściciel pojazdu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia i wyegzekwowania należności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Właściciel pojazdu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji celu określonego w ust.2 i właścicielowi pojazdu do chwili osiągnięcia tego celu nie przysługuje prawo do ich usunięcia.
7. Zarządca Parkingu nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:
a. adres pocztowy: 90-427 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki nr 46 lok. 4;
b. adres poczty elektronicznej: parking@securityservice.pl;
c. numer telefonu: + 48 696-127-585 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług).

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z umową na odpłatne korzystanie z Miejsca Postojowego rozpatrywane będą przez sąd rzeczowo właściwy w Łodzi.
3. Informacji o funkcjonowaniu Parkingu udziela się pod następującym numerem tel. + 48 696-127-585 czynnym 24 godziny na dobę.
4. Integralną częścią Regulaminu jest cennik opłat
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022r.

CENNIK OPŁAT:
Pierwsza rozpoczęta godzina/opłata minimalna- 3,00 zł
Dwie godziny- 6,00 zł
Trzy godziny- 9,00 zł
Każda kolejna godzina + 3,00 zł
Bilet dobowy 24h- 40,00 zł
Abonament 30 dniowy- 200,00 zł brutto
Opłata Dodatkowa- 100,00 zł/ opłata w terminie 7 dni od daty wystawienia -50,00 zł

DANE ZARZĄDCY PARKINGU:

ŁÓDZKA AGENCJA OCHRONY MIENIA SECURITY SERVICE SPÓŁKA JAWNA
90-427 ŁÓDŹ, AL. T. KOŚCIUSZKI 46 LOK.4
parking@securityservice.pl ; tel: 696-127-585