REGULAMIN WJAZDU NA TEREN PARKINGU I KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady korzystania z miejsc postojowych położonych na terenie Parkingu przy ul. H. Sienkiewicza 54 w Łodzi, zarządzanego przez Łódzką Agencję Ochrony Mienia SECURITY SERVICE Spółka jawna z siedzibą w Łodzi (90-427), przy Al. Tadeusza Kościuszki nr 46 lok. 4.

 2. Parking jest parkingiem prywatnym, płatnym, niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu 24h na dobę, przeznaczonym do parkowania samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 tony.

 3. Parking jest monitorowany całodobowo w systemie kamer CCTV.

§ 2

DEFINICJE

Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Parking” – teren przy ul. H. Sienkiewicza 54 w Łodzi.

Użytkownika” – osobę, która wjechała pojazdem na teren Parkingu.

Zarządcę Parkingu” – Łódzką Agencja Ochrony Mienia SECURITY SERVICE A.P. Włodarczyk Sp. jawna z siedzibą w Łodzi (90-427), przy Al. Tadeusza Kościuszki nr 46 lok. 4.

Miejsce Postojowe” – wydzieloną powierzchnię na terenie Parkingu, przeznaczoną do parkowania pojazdów.

§ 3

ZAWARCIE UMOWY NA ODPŁATNE KORZYSTANIE Z MIEJSCA POSTOJOWEGO

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu oraz odebranie biletu parkingowego (postojowego) następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Zarządcą Parkingu na odpłatne korzystanie z Miejsca Postojowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie z Instrukcją korzystania z Parkingu.

 2. Zawarcie Umowy na odpłatne korzystanie z Miejsca Postojowego w żadnym przypadku nie może być poczytywane jako zawarcie umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywała by Zarządcę Parkingu do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika.

 3. Umowa odpłatnego korzystania z Miejsca Postojowego wygasa z chwilą wyjazdu z terenu Parkingu.

 4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych oraz w strefie płatnego parkowania.

 5. Integralną częścią Regulaminu stanowi Instrukcja korzystania z parkingu oraz Cennik opłat za wjazd i postój na terenie Parkingu.

 6. Zarządca Parkingu może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu części miejsc postojowych z użytkowania.

 7. Parking nie stanowi części strefy płatnego parkowania na drogach publicznych.

 8. Umieszczanie jakichkolwiek ogłoszeń reklamowych na ogrodzeniu oraz na terenie Parkingu jest zakazane.

 9. W przypadku zgubienia karty abonamentowej należy natychmiast zgłosić ten fakt Zarządcy parkingu.

 10. Zarządca parkingu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego po wjeździe na teren parkingu.

§ 4

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

 2. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

 3. Pojazdy można pozostawiać tylko na miejscach postojowych. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach wyłączonych z użytkowania.

 4. Przy wjeździe i wyjeździe z parkingu zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora wyjazdowa zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowanie się do powyższego zakazu koszty związane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu obciążają Użytkownika.

 5. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, zaparkuje pojazd poza miejscami postojowymi lub wyłączonymi z użytkowania, Zarządca Parkingu będzie uprawniony do odholowania pojazdu zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu

 6. Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia.

 7. Pojazd po ustawieniu na Miejscu Postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Jeśli Użytkownik opuszcza pojazd Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

 8. W przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte (na koszt i ryzyko Użytkownika) po okazaniu Zarządcy Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości Użytkownika.

 9. Na terenie Parkingu zabronione jest:

  1. parkowanie pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

  2. parkowanie pojazdów niesprawnych, w szczególności pojazdów z nieszczelnymi układami;

  3. parkowanie utrudniające wjazd lub wyjazd z terenu Parkingu;

  4. spożywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych;

  5. wymiana płynów eksploatacyjnych lub oleju;

  6. zanieczyszczanie, zaśmiecanie oraz pozostawianie odpadów;

  7. niszczenie urządzeń parkingowych;

  8. palenie lub używanie otwartego ognia;

  9. parkowanie pojazdów z nieszczelnościami;

  10. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ;

  11. wyprowadzanie zwierząt na spacer;

  12. załatwianie potrzeb fizjologicznych przez ludzi oraz zwierzęta;

  13. ruchu pieszego pod szlabanem i w obrębie jego ruchu;

  14. pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym wartościowych rzeczy ruchomych;

  15. pozostawiania w pojeździe – w czasie postoju na miejscu postojowym – dzieci oraz zwierząt bez opieki;

  16. prowadzenie działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, w tym organizowanie zgromadzeń publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji;

  17. przeprowadzanie ankiet lub działalności podobnej;

  18. prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży;

  19. uprawianie sportu.

 10. Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższych zakazów.

 11. Zarządca parkingu nie odpowiada za zablokowanie pojazdu przez innych użytkowników parkingu.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z PARKINGU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje,. Zniszczenia, uszkodzenia, itp.).

 3. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, itp.

 4. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych powstałych w pojeździe Użytkownika.

 5. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku niestosowania się do Regulaminu i Instrukcji korzystania z Parkingu.

 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu Zarządcy Parkingu lub osobom trzecim podczas lub w związku z korzystaniem z Miejsca Postojowego.

 7. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy Użytkownika, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy Parkingu o wyrządzeniu szkody.

 8. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę pojazdu na terenie parkingu.

§ 6

ODHOLOWANIE/USUNIĘCIE POJAZDU Z PARKINGU

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca Parkingu może rozwiązać umowę najmu miejsca postojowego w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

 3. Zasady ponoszenia i wysokość kosztów odholowania pojazdu z Parkingu regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.

 4. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zawiadomieniem odpowiednich służb, w celu podjęcia wymaganych czynności a w szczególności w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu Parkingu

 5. W przypadku odholowania pojazdu , Zarządca parkingu udzieli Użytkownikowi informacji o miejscu pozostawienia pojazdu jeżeli taka informacja zostanie przekazana zarządcy parkingu przez odpowiednie służby.

§ 7

SKARGI, WNIOSKI, REKLAMACJE

Wszelkie skargi, wnioski i reklamacje związane z korzystaniem z parkingu należy wnosić do Zarządcy Parkingu na adres e-mail: parking@securityservice.pl

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadomo, że w związku z korzystaniem z Parkingu może dojść do udostępnienia Zarządcy Parkingi danych osobowych, w tym wizerunku Użytkownika, w szczególności w związku z istniejącym systemem kamer CTTV a także w przypadku wystawiania faktur, czy też składania wniosków, skarg i reklamacji.

 2. Administratorem danych osobowych jest Zarządca Parkingu, tj. Łódzka Agencja Ochrony Mienia SECURITY SERVICE A.P. Włodarczyk Sp. jawna z siedzibą w Łodzi (90-427), przy Al. Tadeusza Kościuszki nr 46 lok. 4.

 3. Zarządca Parkingu nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:

  1. adres pocztowy: 90-427 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki nr 46 lok. 4;

  2. adres poczty elektronicznej: parking@securityservice.pl;

  3. numer telefonu: + 48 696-127-585 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług).

 4. Zarządca Parkingu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Zarządcą Parkingu a Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit b RODO);

  2. realizacji umowy zawartej pomiędzy Zarządcą Parkingu a Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. wywiązania się przez Zarządcę Parkingu z obowiązków prawnych, np. obowiązku udostępnienia zapisu monitoringu upoważnionym organom, a także w innych przypadkach, gdy nakazuje to przepis prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy Zarządcą Parkingu a Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej Umowy, w szczególności: pracownikom Zarządcy Parkingu, operatorom pocztowym, podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczące usługi prawne i windykacyjne. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, Zarządca Parkingu może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres realizacji Umowy zawartej z Zarządca Parkingu, a po jej wykonaniu – przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 8. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

 9. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

 10. W związku z przetwarzaniem przez Zarządcę Parkingu danych osobowych – Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);

  2. prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);

  3. prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);

  5. prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

 11. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. lit. a RODO) – Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 12. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Zarządca Parkingu.

 13. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 14. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z umową na odpłatne korzystanie z Miejsca Postojowego rozpatrywane będą przez sąd rzeczowo właściwy w Łodzi.

 3. Informacji o funkcjonowaniu Parkingu udziela się pod następującym numerem tel. + 48 696-127-585 czynnym 24 godziny na dobę.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020r.

——————————————————————————————————————————————

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PARKINGU

 1. Osoby chcące skorzystać z miejsc postojowych pobierają bilet w terminalu wjazdowym. W tym celu należy podjechać pojazdem do szlabanu wjazdowego i w terminalu wjazdowym nacisnąć przycisk – pobierz bilet. Nastąpi wydruk biletu z kodem na podstawie, którego dokonamy opłaty w terminalu wyjazdowym.

 2. W momencie otrzymania biletu z terminala wjazdowego rozpoczyna się czas parkowania.

 3. Bilet należy zachować w celu dokonania opłaty za parkowanie. Bilet jest niezbędny do opuszczenia Parkingu i stanowi on podstawę do rozliczenia (podczas wyjazdu z Parkingu) umowy najmu Miejsca Postojowego.

 4. Wysokości opłat za parkowanie pojazdu określone są w Cenniku.

 5. Opłaty za parkowanie dokonuje się w terminalu wyjazdowym.

 6. Terminal wyjazdowy przyjmuje opłaty kartą bankomatową zbliżeniowo „PayPass” lub w monetach 1zł, 2zł, 5zł – Terminal wydaje resztę.

 7. W celu opłacenia parkowania należy zeskanować swój bilet w terminalu wyjazdowym.

 8. Terminal wyjazdowy na podstawie odczytanego kodu oraz Cennika obliczy opłatę za parkowanie oraz wyświetli ją na wyświetlaczu i poprosi o dokonanie płatności. Po dokonaniu płatności szlaban otworzy się automatycznie do wyjazdu.

 9. W przypadku zagubienia biletu wjazdowego, należy uiścić opłatę wg Cennika.

 10. Wydawanie i korzystnie z kart abonamentowych możliwe po wcześniejszym kontakcie z Zarządcą Parkingu pod adresem e-mail: parking@securityservice.pl

 11. Opłata za Abonament miesięczny nie podlega zwrotom oraz jest pobierana z góry za okres 30 dni

 12. W przypadku nagłych problemów związanych z wjazdem lub wyjazdem z terenu parkingu należy skontaktować się z Zarządcą parkingu pod numerem tel.: 696-127-585

DANE ZARZĄDCY PARKINGU:

ŁÓDZKA AGENCJA OCHRONY MIENIA SECURITY SERVICE SPÓŁKA JAWNA

90-427 ŁÓDŹ, AL. T. KOŚCIUSZKI 46 LOK.4

parking@securityservice.pl ; tel.: 696-127-585